សម្រាយរឿង – ស្រមោលស្រីស្អាតក្នុងinternet ភាគ៩​ | TV Review | Ra Sreytouch

សម្រាយរឿង - ស្រមោលស្រីស្អាតក្នុងinternet ភាគ៩​ | TV Review | Ra Sreytouch

MRTS SURVEY គឺជា App ដំបូងនៅកម្ពុជាដែលអាចអោយបងប្អូនទទួលបាននូវសំនួរដើម្បីឆ្លើយយកលុយរឺរង្វាន់ ។
#ឆ្លើយសំនួរបានលុយ! #ណែរនាំបន្តរបានលុយ!
ទាញយកឥឡូវនេះ….
———————————————————-
ឧបតម្ភសម្រាប់លើកទឹកចិត្តអេតមីនតាមរយៈ
ខ្ញុំនឹងធ្វើការប្រកាសឈ្មោះអ្នកដែលបានផ្ញើនៅខាងមុខវីដេអូ
ABA: 002 529 936
Name: Ra Sreytouch

Contact for advertising : 093 21 87 92
———————————————————-
* Disclaimer : We don’t own the original video and any picture for making this video but we just would like to make for entertainment and happiness.
We don’t have a purpose to steal from the owner of the original and we would like to provide the credit and value to the owner.

But if you guy realizing unhappy or would like we take down the video from our channel please let us know by below email:
Email: rasreytouch2323@gmail.com

Please kindly comprehend us and don’t give us the copyright strike on our channel, just inform us if you don’t want us to use your original video. We willing to take down your video don’t hesitate in 24h/24h.

Best regards and thanks.
Ra sreytouch – រ៉ា ស្រីតូច
———————————————————-

By: https://xanhwiki.com/